MOB Kandiduju

MOB Kandiduju

Přihlašování do MOB Kandiduju 2022 právě probíhá!

MOB Kandiduju je vzdělávací projekt pro mladé lidi od 16 do 35 let, kteří chtějí měnit stav věcí okolo sebe, ale nejsou si jistí, jak na to. Prostřednictvím 3 workshopů a 2 online setkání od února do dubna 2022 zjistíte, že právě komunální volby konané na podzim 2022 jsou tou správnou cestou.

Přihlásit se na Kandiduju může každý ve věku od 16 do 35 let, kdo je již rozhodnutý či zvažuje kandidovat v komunálních volbách na podzim 2022 anebo by chtěl pouze o této možnosti zjistit více informací.

Proč? Protože právě v letošním roce nás po 4 letech čekají komunální volby, což je jedinečná šance, jak mohou (nejen) mladí lidé ovlivnit stav věcí okolo sebe.

Účast na projektu stojí 500 Kč, setkání probíhají v Praze a online.

Odesláním přihlášky souhlasíte s našimi podmínkami účasti a podmínkami ochrany osobních údajů. Vyhrazujeme si právo odmítnout účastníka, jehož jednání či názory nebudou v souladu s hodnotami, které pořádající spolek vyznává.

Přihlašování

Přihlaste se co nejdříve, nejpozději však do neděle 6. února 2022 

Vyplnit přihlášku!

Podmínky účasti a podmínky ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „GDPR“) beru na vědomí a souhlasím se zpracováváním níže uvedených osobních údajů za níže uvedeným účelem správcem

Mladí občané, z.s., IČ: 032 85 791, se sídlem Ostrovského 464/6, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 70207

(dále jen „správce“ nebo „spolek“).

Za jakým účelem zpracováváme osobní údaje?

Pro marketingové a informační účely a pro vnitřní potřebu spolku:

 • vytváření propagačních materiálů spolku obsahujících osobní údaje členů jako jsou výroční zprávy, brožurky, časopisy, webové stránky spolku, atd. (jméno, příjmení, datum narození, bydliště, fotografie člena samostatně, popř. ve skupině s jinými osobami bez připojení dalších osobních údajů, bydliště, politická příslušnost)
 • zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a dalších výstupech aktivit spolku nad rámec běžné činnosti (e-mail, telefon)

Neprovádíme žádné profilování, ani automatizované rozhodování.

V odůvodněných případech zpracováváme osobní údaje i za účelem ochrany našich zájmů, typicky v případě právních sporů, řízení před soudem apod. Zde musíme prokazovat, že jsme jednali v souladu s právními předpisy.

Často zpracování osobního údaje ukládá i zákon, např. při vedení účetnictví, archivování apod.

Od koho osobní údaje dostáváme a komu je předáváme?

Osobní údaje získáváme výhradně od Vás. Nezjišťujeme si o Vás žádné další údaje, kromě těch, které nám sami dáte. Jste povinni dám poskytovat pouze přesné údaje a pokud se Vaše osobní údaje změní, musíte údaje aktualizovat.

Osobní údaje předáváme partnerům projektu a úřadům pro zajištění běžné činnosti spolku, popř. jeho financování v rozsahu – jméno, příjmení, datum narození, bydliště, politická příslušnost;

Osobní údaje nejsou předávány mimo EU.

Jak zpracováváme osobní údaje?

Osobní údaje účastníků jsou zpracovávány organizačními jednotkami spolku.

Tyto osoby však mohou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu výše uvedeném a jsou vázány povinností zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme vždy v souladu s příslušnými právními předpisy a zajišťujeme jim náležitou péči a ochranu. Staráme se, abyste nikdy neutrpěli újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a chráníme Vás i před neoprávněným zasahováním do Vašeho soukromého a osobního života.

Jelikož jste účastníky našeho projektu, čas od času Vám zasíláme informace a novinky o našich výrobcích a službách. V případě, že nechcete tyto zprávy dostávat, máte možnost se kdykoli zdarma odhlásit. Způsob bude vždy uveden v rámci takového sdělní.

Jak dlouho zpracováváme osobní údaje?

Tento souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete na dobu 5 let, po uplynutí této doby dojde k smazání Vašich údajů. Tyto údaje již nebude možné obnovit.

Ponecháváme si údaje, které musíme zpracovávat z jiných důvodů, než jsou potřeby spolku (např. osobní údaje v rámci účetnictví, pro účely archivování a v dalších případech, kdo to po nás vyžaduje zákon nebo je nutné pro ochranu našich oprávněných zájmů). Tyto údaje nemůžeme smazat, ani když nás o to požádáte.

Jaká máte práva?

V prvé řadě máte právo nás požádat o přístup k Vašim osobním údajům včetně vyhotovení kopie všech Vašich osobních údajů.

Vždy Vás budeme informovat o:

 1. účelu zpracování osobních údajů,
 2. osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,
 3. povaze automatizovaného zpracování včetně profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů,
 4. příjemci, případně kategoriích příjemců,
 5. plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby,
 6. veškerých dostupných informací o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Vás.

Mezi Vaše další práva patří

 1. požádat nás o vysvětlení,
 2. požadovat, abychom odstranili vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění, omezení zpracování nebo likvidaci osobních údajů (právo být zapomenut),
 3. požadovat osobní údaje, které se Vás týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu jakkoli bránili,
 4. podat dotaz, resp. stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů,
 5. vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.

Jak Vaše osobní údaje chráníme

Vaše údaje jsou u nás v absolutním bezpečí. K tomu slouží následující prostředky zabezpečení:

Anitvirové ochrany, firewally, šifrování, autorizační údaje atd.

Zdravotní opatření

Zdravotní opatření

Pro účast na akci je nutné v době konání akce prokázat splnění jedné z následujících podmínek:

 • Prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce.
 • Aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

Program a termíny workshopů

Program celého ročníku se skládá ze tří workshopů na jaře 2022. Mezi workshopy bude program doplněn několika webináři v termínech dle preferencí účastníků.

Kdo uklízí chodníky? Kdo vyváží popelnice? A kdo zodpovídá za rozvoj vysokorychlostního internetu? Vesnice či město ve kterém žijete.

Na dobře fungující radnici záleží víc, než si myslíte. Naším cílem je seznámit vás s úkoly a nástroji, které mají komunální politici k dispozici proto, aby ovlivnili naše životy. Získáte praktické zkušenosti, zlepšíte si svoje soft skills a dozvíte se o tématech, se kterými zastupitele přicházejí při své práci do kontaktu.

Informace budeme postupně aktualizovat. Pro aktuální informace k obsahu nás můžete sledovat také na fb Kandiduju.cz

I. Workshop

18. – 19. 2. 2022

II. Workshop

18. – 19. 3. 2022

III. Workshop

23. – 24. 4. 2022

Webinář

bude upřesněno

Webinář

bude upřesněno

Proč (projekt) Kandiduju?

Galerie | Předchozí ročníky

Připravujeme pro vás galerii fotek z předchozích ročníků MOB Kandiduju

Již brzy

Rozsáhlý bonusový materiál

Jak funguje obec
Přejít na téma

Kristina Dědečková

Lead projektu MOB Kandiduju

Email
kristina.dedeckova@mladiobcane.cz
kandiduju@mladiobcane.cz

Realizováno za podpory